•  

Program zasadnutia OZ č. 1/2021, 25.03.2021 o 18.00 hod. - Testületi ülés programja 2021/1, 2021.03.25., 18.00 óra

 22.03.2021

1.      Megnyitó – programpontok jóváhagyása

       Otvorenie – Schválenie programových bodov

2.      A jegyzőkönyv írójának meghatározása

                     Určenie zapisovateľa

3.      A jegyzőkönyv hitelesítők személyének meghatározása

         Určenie overovateľov zápisnice

4.      Javaslati bizottság megválasztása

         Voľba návrhovej komisie

5.      Polgármesteri beszámoló az önkormányzati hivatal munkájáról – 2021/1. negyedév

                      Správa starostu obce o činnosti obecného úradu za 1.Q/2021

6.      A 2020/3-as sz. soron kívüli ülésen hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése

         Kontrola plnenia uznesení z mimoriadneho zasadnutia č. 3/2020 

7.      A hulladékgazdálkodásról szóló 2021/1-es sz. általános érvényű rendelet javaslatának megvitatása

         Prerokovanie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Boťany

8.      Battyán Község temetkezési rendjét szabályozó, 2021/2-es sz. általános érvényű önkormányzati

         rendelet javaslatának megvitatása

         Prerokovanie Návrhu všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Boťany

9.      A főellenőr tevékenységi beszámolójának előterjesztése a 2020-as évről

         Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020

10.   A római katolikus egyház – Battyán-i plébánia támogatási kérelmének megvitatása a falu költségvetéséből

        Prerokovanie Žiadosti rímskokatolíckej cirkvi - farnosť Boťany o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

11.   A 2021-es költségvetési terv 1/2021-es sz. módosítása - javaslat megvitatása

                    Prerokovanie Návrhu zmien rozpočtu na rok 2021 - Rozpočtové opatrenie č.1/2021

12.   A helyi szervezetek beszámolójának előterjesztése az önkormányzat által 2020-ban nyújtott támogatások felhasználásáról

        Predloženie písomných správ štatutármi organizácii o použitých dotáciách poskytnutých obcou Boťany v roku 2020 

13.   Információ nyújtás a bérlakások (Állami Lakásfejlesztési Alap) építésére irányuló projektről

        Poskytnutie informácií o projekte na výstavbu nájomných bytov z prostriedkov ŠFRB

14.   A volt állami gazdaság adminisztrációs épületének felújítása

        Rekonštrukcia administratívnej budovy bývalého ŠM 

15. Beszámoló előterjesztése a 2020-ban benyújtott pályázatok realizálása során felhasznált önrészről

      Oboznámenie so sumarizáciou výdavkov použitých na spoluúčasť a financovanie projektov v roku 2020

16. Vita

       Diskusia 

- Polgármester felszólalása

  Diskusný príspevok starostu obce 


  1 2 3 4 5 6 7 8

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 13:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  VIRTUÁLNY CINTORÍN