MagyarMagyarEnglish

A település jelene

Obec Boťany leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na starom nánosovom vale Tisy v okrese Trebišov. 

Spracované podľa posledného Ščítania obyvateľov v roku 2011

Trvale bývajúce obyvateľstvo 

 • Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu - 1256 
 • z toho: 
 • muži - 642 
 • ženy - 614
 • Prechodne bývajúci obyvatelia 
 • Prechodne bývajúci obyvatelia spolu - 10
 • z toho:
 • muži - 9
 • ženy - 1

Veková štruktúra obyvateľstva

 • Trvale bývajúceho obyvateľstvo vo veku predproduktívnom (0 – 14):   251
 • produktívnom – muži (15 – 59):     422
 • produktívnom – ženy (15 – 54):     383
 • poproduktívnom – muži (60 a viac):   72    
 • poproduktívnom – ženy (55 a viac):   128
 • nezistenom: 0 

Národnostné zloženie obyvateľstva

 • Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 1256 
 • v tom národnosť: 
 • slovenská - 95 
 • maďarská - 1045
 • rómska - 0 
 • česká - 2
 • rusínska - 2
 • ukrajinská - 0
 • nemecká - 0
 • anglická - 1 
 • iná - 5
 • nezistená -106

Náboženské vyznanie obyvateľstva

 • cirkev: 1256
 • Rímskokatolícka: 893 
 • Evanjelická augsburského vyznania: 1
 • Gréckokatolícka: 89 
 • Reformovaná kresťanská: 94
 • Pravoslávna: 0
 • Náboženská spol. Jehovovi svedkova: 18 
 • Evanjelická metodistická: 0
 • Bratská jednota baptistov: 0
 • Iné a neistené: 71
 • Bez vyznania: 90

Domový a bytový fond

 • Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu):
 • Trvale obývané domy:  261
 • z toho rodinné domy: 
 • Neobývané domy:   19
 • Byty spolu: 8
 • Trvalo obývané byty: 8  
 • Neobývané byty: 0