•  

História

Obec Boťany sa v prameňoch spomína od 13. storočia ako osada majetku comesa Beche.Roku 1332 ako vyvinutá obec pod názvom Bocian, Bathian s vlastným rímskokatolíckym kostolom. V priebehu dejín sa názov obce vyvíjal roku 1404 Bacchian, 1429 Baytam, 1480 Bottyan, Battyan, 1808 Boťany, maďarsky Battyán, Bottyán. 

V XIV. storočí vlastníkmi dediny boli rodiny Bacskai a Bottyán. V stredoveku patrila rôznym zemepánom, od začiatku 15. storočia Pányiovcom, neskôr (v 16. storočí) Tárkányiovcom (dali postaviť kaštieľ pri obci) a v minulom storočí Sennyeyovcom. V roku 1763 celá obec vyhorela. V minulosti bola administratívne súčasťou Zemplínskej stolice (župy), dnes patrí do okresu Trebišov. 

Z hľadiska návrhu erbu obce má významnú úlohu historická pečať obce ako heraldický východiskový prameň. 
Jediným prostriedkom overenia platnosti úradných listín v stredoveku je pečať. Nič nebolo ľahšie, ako pečaťou označiť listinu a takto ju obrazom dobre vnímateľným overiť. Potom nebolo potrebné, aby vyhotovateľ, alebo ten pre koho vyhotovili listinu vedel čo i len sa podpisovať. 
Tento stav, čo privodil v počiatkoch nutnosť, účelnosť a zvyk neskôr zakotvili v zákonoch. Keď v XV. Storočí sa relatívne rozšírila znalosť písania pečiatka si zachovala svoje jedinečné postavenie. Aj keď sa postupne objavuje pod odtlačkom pečate aj podpis – odtlačok pečate overuje listinu a podpis slúži ako zvýšená záruka na sľuby dané v listine. Samozrejme forma a obsah pečatí v priebehu vekov sa tiež menila. 
Obec Boťany (ako všetky dediny v minulosti) doteraz vlastný erb nemala. To však neznamená, že by v obecnej administratíve nepoužívala vlastné symboly s istou právnou mocou. Túto funkciu plnila obecná pečať. 

Najstaršia známa pečať obce Boťany pochádza z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária z roku 1787 sa nachádza v Archíve Zemplínskej župy (Zemlén megyei levéltár) v Sátoraljaújhelyi na písomnosti z roku 1789. 
Na pečati s kruhopisom BOTTYÁN . 1787 . je vyobrazený stojaci žeriav držiac kameň v pazúre. Podobné znamenie (žeriav stojaci na pôde) obsahuje i mladšie pečatidlo (1870) s kruhopisom : * BATTYÁN HELYSÉG PECSÉTJE 1870

Pre vek a autentickosť tohto znamenia pre návrh erbu sa vychádzalo zo staršej pečate obce. 
V symbole sa bude mienená skutočnosť zrkadliť, nie jeho vonkajší vzhľad, ale jej podstata. Symbol sa teda nevzťahuje k telesnej podobe, ale k duchovnému obsahu. Symbol predstavuje viac, ako znázorňuje. Symbol a pojmy s ním spriahnuté – ako metafóra, podobenstvo, analógia – tvoria rad, v ktorom jednotlivé pojmy stoja síce vedľa seba, ale súčasne sa vzájomne prelínajú. 
Symbol na pečati obce – žeriav – pre svoje vlastnosti a návyky mal vo viacerých starých kultúrach symbolický význam. V antike žeriava obdivovali pre jeho neúnavnú schopnosť letu a jeho krídlo súžilo ako amulet proti únave. Jeho pravidelné návraty z teplých krajín, ktoré ohlasovali príchod jari, ho predurčovali stať sa symbolom znovuzrodenia (v kresťanstve symbolom zmŕtvychvstania). 
Podľa barokového básnika Hohberga (1675) bol žeriav symbolom ostražitosti: „Žeriav, aby v noci bdelý bol, kamienok do pazúrov uchmatol, drží ho a nepustí, určite pritom nezaspí...“ Uvedený popis symboliky žeriava s kameňom sa presne hodí na historickú pečať obce. 

Erb 
V zelenom poli štítu stojaci čierno-biely (strieborný) žeriav so žltým (zlatým) zobákom a žltým (zlatým) kameňom v pazúroch. 
Vyfarbenie znamenia bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému heraldickému pravidlu o kombinovaní farieb a kovov. Farba štítu je zelená, nakoľko je to farba každoročného obnovovania sa prírody, na čo naväzuje aj symbolický význam žeriava. Žeriav – čierno-biely – blízke prirodzenému sfarbeniu. Zobák žeriava a kameň – žlté – podľa heraldických zvyklstí. 

Pečať 
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BOŤANY. 

Vlajka 
Vlajka obce Boťany je vo farbách zelená, žltá, čierna a biela. Má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi siahajúcimi do tretiny hĺbky vlajky. 

Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly od ktorých možno odvodiť ďalšie. 

Zástava obce Boťany má rovnakú kompozíciu ako vlajka, pomer strán ale nemusí byť vždy 2:3 a, zástava môže byť aj dlhšia. Zástava na rozdiel od vlajky je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom. 

Štandarda starostu obce Boťany má takmer podobu štvorca, jej výška sa však proporčne rovná výške štítu a šírka zasa šírke štítu. Je na nej erbové znamenie obkolesené pruhmi obecných farieb.

Od obecnej pečate je možné odvodiť okrúhle pečate s obecným symbolom, kde stred ostáva nezmenený. Mení sa kruhopis, ktorý môže znieť: 
• BOŤANY • STAROSTA • 
• BOŤANY • OBECNÝ ÚRAD • 
• BOŤANY • OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO •

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

VIRTUÁLNY CINTORÍN

NATUR-PACK

natur-pack