SlovenskýSlovenskýEnglish

Územný plán obce

Zmeny a doplnky č.1 

ÚPN-O 
BOŤANY 


Schválené uznesením obecného zastupiteľstva dňa: 
č. uznesenia: 
č. VZN: 
Dionýz Szabó 
starosta obce 
zodpovedný projektant 
Ing. arch. Dezider Kovács 
Košice, január 2012 2 

S ú h r n n ý   o b s a h    d o k u m e n t á c i e : 

Kompletný elaborát Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Boťany, je vypracovaný v tomto rozsahu: 

A. - T e x t o v á č a s ť 

B. - V ý k r e s o v á č a s ť 

v tomto zložení výkresov: 

1 – širšie vzťahy m 1:50 000 
2 – komplexný návrh- katastrálne územia m 1:10 000 
3 – komplexný urbanistický návrh m 1: 2880 
4.-.verejnoprospešné stavby m 1:10 000 
6 – technická infraštruktúra m 1: 2880 
7.-.vyhodnotenie záberov PP m 1: 2880 3 


D o k u m e n t á c i a :

názov dokumentácie: územný plán obce (ÚPN-O) 
Boťany 
zmeny a doplnky č. 1 
obstarávateľ dokumentácie: Obec Boťany 
Kvetná 243/1 
076 43 Boťany 
štatutárny zástupca: Dionýz Szabó 
starosta obce 
tel.: 056 6350116 
e-mail: obecbotany@gmail.com 
webová stránka: www.botany.ocu.sk 
odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie 
ÚPD a ÚPP Ing. arch. Agnesa Hoppanová 
Jenisejská 1/A 
040 01 Košice 
registračné číslo 068 
agnesa.hoppanova@gmail.com 
druh dokumentácie: územnoplánovacia dokumentácia 
stupeň dokumentácie: územný plán obce (ÚPN-O) 
spracovateľ dokumentácie: ARKA-architektonická kancelária, Košice 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zvonárska ul. 23 
040 01 Košice 
štatutárny zástupca: Ing. arch. Dezider Kovács 
konateľ spoločnosti 
tel./ fax: 055/7294151 
e-mail: arka@stonline.sk 
hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dezider Kovács 
autorizovaný architekt 
r.č. 0753 AA 4 

Obsah textovej časti: 
     
1. Základné údaje 5 
2. Vymedzenie hranice riešeného územia 6 
3. Výroba 6 
4. Doprava 7 
5. Vodné hospodárstvo 7 
6. Energetika 8 
7. Telekomunikácie 9 
Vyhodnotenie perspektívneho využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely 11 
Návrh záväznej časti. 12 
Grafická časť 13 5 

1. Základné údaje. 

Obec Boťany má spracovaný platný ÚPN-O, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 68/2006, dňa 28. 09. 2006. 
Objednávateľom zmeny č1 ÚPN – O Boťany je obec Boťany v zastúpení Obecným úradom. Dôvodom vypracovania zmien a doplnkov k ÚPN – O je lokalizácia výrobných a skladových plôch a priestoru pre logistiku. Riešené územie sa nachádza v miestnej časti Kolonia, východne od zastavaného územia medzi komunikáciou I/79 a železnicou na nezastavanom území, ktoré je v platnom územnom pláne evidované ako orná pôda. 
Hlavné ciele a úlohy riešenia. 
Hlavným cieľom spracovania tejto zmeny je vytvorenie výrobných plôch pre ľahký priemysel, nezávadnú výrobu, skladové hospodárstvo, logistiky a nadväzujúce služby vo väzbe na jestvujúci dopravný systém v podrobnostiach a mierke terajšieho platného územného plánu obce Boťany. V riešenom území sa navrhne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie vymedzeného územia výroby, skladového hospodárstva na nezastavanej lokalite východne od zastavaného územia miestnej časti obce Kolonia. Pre zástavbu sa určia základné regulatívy s koncepčným riešením dopravnej obsluhy a verejného dopravného vybavenia, jednotlivých prvkov štruktúry verejného technického vybavenia. 
Pretože plochy navrhovanej vybavenosti majú charakter ponuky, nemohol obstarávateľ tohto doplnku stanoviť spracovateľovi konkrétnejšie vstupné údaje o charaktere či druhu výrobných aktivít, ktoré môžu byť na riešenom území umiestnené. Jediná známa investícia, ktorá je aj podnetom riešenia tejto zmeny je umiestnenie areálu logistiky. Z toho prirodzene vyplýva nemožnosť určenia ďalších podrobnejších údajov o technologických a kapacitných nárokoch na zariadenia technickej vybavenosti územia a pod. Preto je úlohou riešenia zmeny územného plánu len stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a priestorových zásad saturácie územia zariadeniami verejného dopravného a technického vybavenia územia (určenie trás, koridorov a základných dimenzií) s tým, že po špecifikovaní podrobností a nárokov jednotlivých investorov sa bude riešenie upresňovať v rámci predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, alebo sa bude riešiť podrobnejšou územnoplánovacou a územnotechnickou dokumentáciou. 
Spôsob spracovania a prerokovania zmeny územného plánu obce. 
ZaD č.1 územného plánu obce sú obstarané, spracované a prerokované spôsobom a postupom, ako ho rámcovo stanovuje zákon čís. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), v znení jeho novších ustanovení. ZaD ÚPN-O sú spracované s využitím dokumentácie prieskumov a rozborov a súčasného stavu funkčného využitia, technického vybavenia územia, ktorú jeho riešiteľ vypracoval k pôvodnému návrhu územného plánu obce. Bez zadania a bez konceptu boli ZaD spracované priamo ako návrh riešenia, ktoré bolo vybrané na základe spracovaných alternatív možného priestorového usporiadania územia po konzultáciách s obstarávateľom. 
ZaD č.1 územného plánu obce na vymedzenom území riešia len náležitosti, ktorých sa koncepcia jeho navrhovaného funkčného využitia a priestorového usporiadania dotýka. Obsah a rozsah ZaD, vychádza z požiadaviek § 12 vyhlášky MŽP SR čís. 55/2001 Z.z., účelovo je vymedzený na skutočný rozsah zmien, ktoré sa navrhujú oproti platnému územného plánu obce. 
Obstaranie a prerokovanie dokumentácie ZaD územného plánu obce zabezpečuje obec Boťany prostredníctvom osoby odborne spôsobilej pre obstarávanie ÚPP a ÚPD takým spôsobom, ako sa požaduje v § 19b, ods. 1, a v §§ 22,24 a 25 zákona čís. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho novších ustanovení. 6 

Zmena č. 1 k ÚPN – O Boťany je spracovaná v grafickej časti formou priesvitnej náložky, textová časť v rozsahu zmeny vrátane záväznej časti. V schválenom územnom pláne je riešené územie zahrnuté ako orná pôda, ktorá je navrhovaná zmenou funkcie na výrobné plochy. 

2. Vymedzenie hranice riešeného územia. 

Riešené územie je vymedzené na nezastavanej lokalite cestou I/79,železnicou resp zastavaným územím obce. Riešené územie je v súčasnosti z prevažnej časti využívané na poľnohospodárske účely. Vymedzené územie má rozlohu približne 11 ha. 
Opis riešeného územia. 
Navrhovaná zmena funkčnej plochy je lokalizovaný na nezastavanom území. Plocha má rovinatý charakter. Zo severnej a južnej časti je ohraničené komunikáciou, železničnou vlečkou a zo západnej strany zastavaným územím prevažne nízkopodlažnou zástavbou rodinných domov. Výraznou hranicou riešeného územia je cesta I/79, ktorá prechádza zastavaným územím obce a na ktorú bude riešené územie dopravne napojené. 
Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu na územie obce vrátane výstupov zo záväznej časti. 
Zo záväznej časti Územného plánu VÚC Košického kraja v znení jeho zmien a doplnkov z roku 2009, pre riešené územie ZaD č.1 ÚPN-O Boťany nevyplývajú nové záväzné regulatívy: 
ZaD č.1 sa dopĺňa textová časť platného ÚPN-O v týchto kapitolách: 
A.2.5.2 Vymedzenie potrieb bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie, výroby, dopravy, zelene a ostatných plôch. 
Plochy nezávadnej výroby a komerčných aktivít sú navrhované okrem bývalého poľnohospodárskeho dvora aj v miestnej časti Kolonia, východne od zastavaného územia medzi komunikáciou I/79 a železnicou na nezastavanom území, ktoré je v platnom územnom pláne evidované ako orná pôda. 

3. Výroba. 

A.2.7.6 Potreba nových plôch, resp. reštruktualizácia jestvujúcich plôch pre rozvoj hospodárskej základne a ich lokalizácia. 
Z funkčných, koncepčných i kompozičných hľadísk sa v riešenej lokalite Kolonia navrhuje hygienicky nezávadná prevádzka s hmotovo priestorovým riešením ktoré, vytvorí primerané kompozičné ukončenie Čiernanskej ulice a umožní vhodný nástup do priemyselného areálu. 
Riešené územie sú v súčasnosti objektovo nezastavané. Výhodná poloha, väzby územia na dopravnú sieť a ostatnú technickú infraštruktúru vytvárajú možnosti pre doplnenie územia o funkciu výroby a skladového hospodárstva so samostatným dopravným napojením na cestu I/79. Kompozične je územie členené na nástupné plochy okolo obslužnej komunikácie a verejného priestoru parkoviska s možnosťou dopravného prístupu k výhľadovým prevádzkam aj po koridoroch jestvujúcich a navrhovaných trás technickej infraštruktúry. Koncepcia priestorového usporiadania týchto zón umožňuje aj variantné riešenie a spájanie do menších celkov podľa investičných požiadaviek konkrétnych záujemcov. 7 

Návrh funkčného využitia. 
Riešené územie je zmenou navrhované na funkciu výroby a skladového hospodárstva. 
Statická doprava týchto areálov bude situovaná na ich vlastných pozemkoch. 
Navrhovaný pás izolačnej zelene pozdĺž trasy cesty I/79 ponechávame podľa platného ÚPN-O obce. 

4. Doprava 

A.2.12.3 Funkčné členenie a kategorizícia ciest a železničných tratí. 
Riešená lokalita sa nachádza východne od zastavaného územie miestnej časti Kolonia medzi komunikáciami I/79 a železnicou . 
V zmene funkčného využitia územia navrhujeme komunikačné pripojenie výrobnej zóny na prieťah I/79 s obslužnou komunikáciou funkčnej triedy B2 kategórie MO 8/40. Pre predpokladanú intenzitu dopravy pri dobudovaní celej lokality, je potrebné na navrhovanej križovatke tvaru T rozšíriť jestvujúcu trasu cesty I/79 (o samostatné odbočovacie jazdné pruhy v oboch smeroch. 
A.2.12.4 Koncepcia hlavných peších systémov a cyklistickích trás. 
Pozdĺž obslužných komunikácií v riešenej lokalite navrhujeme obojstranné chodníky. Pre cyklistický chodník navrhujeme ponechať rezervu pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných obslužnej komunikácií. 
A.2.12.5 Kapacity plôch pre parkovanie a hromadné garáže. 
Statická doprava navrhovanej výrobnej lokality je riešená verejným parkoviskom v nástupnom priestore cca pre 60 osobných automobilov. Jednotlivé navrhované prevádzky musia mať statickú dopravu riešenú na vlastných pozemkoch podľa potreby investorov. 

5. Vodné hospodárstvo. 

A.2.12.10 Návrh zásobovania pitnou vodou. 
Návrh riešenia. 
V intenciách situovania lokality zóny logistiky, dopravy a ľahkého priemyslu obsiahnutej v grafickej časti navrhujeme predpokladané potreby pitnej vody uvažovať vo výpočte podľa „ Úprav Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 477/99-810 “ z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov. 
Predpokladané potreby vody pre navrhovanú lokalitu zóny logistiky, dopravy a ľahkého priemyslu: 
Potreba pitnej vody je vypočítaná s výhľadom do r.2020. Pri výpočte bolo uvažovaných 220 pracovníkov. Uvedené kapacitné údaje sú orientačné a slúžia na výpočet a návrh technickej a vybavenostnej infraštruktúry. Potreba na jedného pracovníka je vo výpočte uvažovaná 120 l/os/sm ( špinavá prevádzka ) a 50 l/os/sm ( čistá prevádzka ). 
Vzhľadom na minimálny nárast odberu navrhujeme napojiť na jestvujúci vodovod LT DN 150, ktorý sa nachádza v blízkosti riešeného územia - zásobuje kolóniu Boťany a doplniť v zmysle návrhu ( grafická časť ); 
Čistá prevádzka 170 zamestnancov á 50 l/d = 8 500 l/d 
Špinavá prevádzka 50 zamestnancov á 120 l/d = 6 000 l/d 
Priemysel spolu = 14 500 l/d 
Priemerný denný prietok Qp = 14,5 m3d-1 = 0,17 ls-1 
Voda pre prevádzku a sociálne zariadenia bude zabezpečená z existujúcej vodovodnej siete. 

A.2.12.12 Návrh odkanalizovania územia. 
Návrh riešenia. 
V intenciách situovania lokality zóny logistiky, dopravy a ľahkého priemyslu obsiahnutej v grafickej časti navrhujeme: 
Vybudovať priemyselnú čistiareň odpadových vôd (ČOV) čo je kategória čističiek pre komunálnu sféru (väčšie obce a mestá, ich časti, aglomerácie,) resp. pre rôzne priemyselné prevádzky (kedy sú doplnené o čistiace stupne podľa potreby danej priemyselnej prevádzky. Do kategórie komunálne a priemyselné čističky spadajú zväčša čističky nad 200 ekvivalentných obyvateľov resp. čističky odpadových vôd so špecifickým chemickým a látkovým zaťažením. ČOV sú tvorené technologickou linkou, ktorej základom je zvyčajne biologický reaktor s mechanickým predčistením. 
Kanalizačnú sieť navrhnúť v zmysle požiadaviek plošne novousporiadaných jednotlivých priemyselných prevádzok. 
Množstvo odpadových vôd celkom = 14 500 l/d = 14,5 m3/d = 3 625 m3r-1 
Priemerný denný prietok Qp = 14,5 m3d-1 = 0,17 ls-1 
Maximálny hodinový prietok Qhmax = Qp*kmax 
Qhmax = 0,17 * 2,0 = 0,34 ls-1 
Pre lokalitu navrhujeme 
Splašková voda zo sociálnych zariadení jednotlivých objektov bude odvedená jednotnou kanalizáciou do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a vyčistená voda bude odvedená kanalizáciou vyčistených vôd gravitačne potrubím spolu s dažďovými vodami do miestneho potoka, resp. yyčistenú odpadovú vodu je možné zachytávať do tzv. zberných nádrží, odkiaľ vodu sa dá recyklovať. Vyčistená voda sa môže použiť na polievanie okrasných drevín, kvetov, trávnika, umývanie auta atď. Vyčistená voda sa dá použiť v prípade dočistenia na splachovanie WC, alebo ako úžitková voda. 
V počiatočne fáze fungovania PP ( pred spustením ČOV ) je možné splaškové vody komunálne vypúšťať do navrhovanej kanalizácie z kolónie do ČOV v Čiernej n/T. 
Odvedenie splaškových a vôd z povrchového odtoku. 
Dažďové vody z areálu budú odvedené sieťou dažďovej kanalizácie do ČOV do ktorej bude privedená dažďová voda zo striech. Všetky strešné zvody z budov budú pripojené na dažďovú kanalizáciu prípojkami z rúr PVC D 200. Dažďov kanalizácia bude z rúr PVC D 315 - 500 mm. 

6. Energetika 

A.2.12.14 Koncepcia zásobovania elektrickou energiou 
Návrh riešenia 
Bilanciu celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond stanoviť v zmysle zásad pre navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 vydanú SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990. 
Dodávku elektrickej energie pre riešenú lokalitu navrhujeme zabezpečovať z primárneho 22 kV vzdušného vedenia č.305 resp. jej prípojky, ktoré prechádza severným okrajom riešeného územia ( pri lokalite kolónia ), napojením a vybudovaním trafostanice o výkone do 630 kVA ( odporúčaná ) v severnej časti riešeného územia. Transformačnú stanicu je možné napojiť na VN aj zo smeru od obce Čierna. 
Odber el. energie je možné zabezpečiť výstavbou kioskovej transformačnej stanice 22/0,4 kV ( ilustračné foto ) v blízkosti miesta odberu. V transformačnej stanici je možné použiť transformátory v celej škále aké ponúkajú výrobcovia a to od menovitého výkonu transformátora 50,100,160,250,400,630 kVA. 

Betónová bloková transformačná stanica TYP: EH 4 6,3 - 22/0,420 kV 50 – 630 kVA 9 

Ochranné pásma 
Zákon 656/2004 Z.z. § 36 o energetike a zmene niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje: 
Ochranné pásmo podzemného káblového elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí : 
a) od 1 kV do 35 kV vrátane 
- pre podzemné káblové vedenie 1 m, 
V ochrannom pásme vonkajších vedení je bezpodmienečne nutné dodržiavať obmedzenia uvedené v § 36, odseky 4,5,6. 
A.2.12.15 Koncepcia zásobovanie teplom. 
Navrhované areály budú zásobované samostatne z vlastných zdrojov tepla. 
A.2.12.16 Koncepcia zásobovanie plynom. 
Predpokladaný bod napojenia je na distribučný STL plynovod D 63, 0,1 MPa v správe SPP ( Správca plynovodnej siete rozhodne a stanoví miesto napojenia – predpoklad kolónia Boťany). Potrubie plynovej prípojky navrhujeme z rúr HDPE PE 50 - 110 SDR 11. Hlavný uzáver plynu bude v skrini pred meraním. Rozvod STL plynu po areáli k jednotlivým objektom bude potrubím HDPE PE 100 SDR 11 D 50 -110 . Pri každom objekte bude osadený regulátor tlaku plynu s HUP. 
Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej a projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb jednotlivých investorov. 

7. Telekomunikácie 

A.2.12.17 Telefonizácia. 
Pre účely napojenia ďalších abonentov súčasná konfigurácia sietí je vyhovujúca. 
Návrh riešenia. 
Napojiť na vonkajší telefónny rozvod s počtom liniek podľa postupu výstavby priemyselných objektov. Pre riešenú lokalitu vzhľadom k predpokladu používania vyspelých prenosových a informačných technológií bude potrebné použiť technológiu s optickými káblami. Z riešenej lokality navrhujeme vložiť potrebné prenosové kapacity MTS do chráničiek uložených v komunikácii s napojením na jestvujúcu MTS, ktorého kapacita postačuje pre riešené územie. 
A.2.13 Koncepcia starstlivosti o životné prostredie. 
Obec Boťany má vypracovaný návrh miestneho územného systému ekologickej stability. Navrhovaná zmena ÚPN-O tento systém nenarušuje, ale naopak posilňuje 10 

vybudovaním izolačnej zelene medzi cestou I/79 a riešenou lokalitou. Výrobná zóna je mimo chráneného vtáčieho územia podľa Natura 2000. 
Doporučenia pre výstavbu v riešenom území: 

• všetky stavebné činnosti vykonávať tak, aby nespôsobili zbytočné škody na jednotlivých častiach prírody a zásahy spojené s vykonávaním prác boli obmedzené na nevyhnutne potrebný rozsah, 

• všetky činnosti obmedziť iba na dotknuté územie, okrem toho vykonávateľ prác musí zabezpečiť, aby nebol porušovaný zákon o ochrane prírody a krajiny, t.j. ochrana živočíchov a rastlín, 

• dbať na to, aby drevinové a travinové zloženie nových plôch zelene zodpovedalo provinencii. 

Zriadenie výrobnej zóny v riešenej lokalite neovplyvní negatívne ochranu a tvorbu životného prostredia v obci Boťany Nepredpokladá sa umiestňovať na jej území také aktivity, ktoré by boli potencionálnymi znečisťovateľmi ovzdušia povrchových alebo podzemných vôd producentmi nadmernej hlučnosti alebo intenzívneho zaťaženia automobilovou dopravou. Všetky navrhované zariadenia budú napojené na verejné technické vybavenie. Vykurovanie sa zabezpečí plynofikovanými kotolňami. Odpad z prevádzky jednotlivých zariadení sa bude likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s koncepciou obce o nakladaní s odpadmi tak, ako je to uvedené v platnom územnom pláne. 


A.2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. 
A.2.16.4 Vyhodnotenie poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
Pri ZaD č.1 ÚPN-O Boťany sa zaberá PP pre areál nezávadnej výroby v I. etape výstavby mimo zastavaného územia o rozlohe 10,799 ha. 
Na zaberaných plochách ornej pôdy sa nenachádzajú hydromelioračné zariadenia. 
Vyhodnotenie záberov pôdneho fondu 
V zastavanom a mimo zastavaného územia tabuľka č.1 
číslo lokality katastrálne územie návrh funkčného využitia výmera lokality v ha kultúra záber PP v zastavanom území záber PP mimo zastavaného územia záber PP spolu etapa výstavby poznámka 
v zastavanom území mimo zastavaného územia spolu skupina BPEJ výmera v ha skupina BPEJ výmera v ha 
29 Boťany V 10,799 10,799 orná pôda 6 10,799 10,799 1 
Spolu 10,799 10,799 10,799 10,799 
Legenda: 
V Nezávadna výroba 

A.2.18 Návrh záväznej časti. 
Platná záväzna časť územného plánu sa mení a dopĺňa týmito ZaD č.1 v týchto kapitolách: 
A.2.18.1.1 Územný a časový rozsah platnosti územního plánu. 
Platnosť územného plánu sa stanovuje do roku 2020. 
A.2.18.2.2 V oblasti výroby a komerčnej činnosti. 
Plochy nezávadnej výroby a komerčných aktivít sú navrhované aj v miestnej časti Kolonia, východne od zastavaného územia medzi komunikáciou I/79 a železnicou na nezastavanom území. 
A.2.18.2.5 V oblasti dopravy a technickej vybavenosti. 
Cesta I. triedy č. 79 v prieťahu časťou obce – Kolonia sa určuje vo funkčnej triede B2 kategórie MO 8/40 s obojstranným chodníkom o šírke min. 1,5m v rezervou pre cyklistický chodník. Pre predpokladanú intenzitu dopravy pri dobudovaní celej lokality, je potrebné na navrhovanej križovatke tvaru T rozšíriť jestvujúcu trasu cesty I/79 (o samostatné odbočovacie jazdné pruhy v oboch smeroch. 
Vybudovať samostatnú priemyselnú čistiareň odpadových vôd a trafostanicu s prípojkou pre výrobný areál v časti Kolonia. 
A.2.18.2.6.2.2 Verejnoprospešné stavby územného plánu obce Boťany. 
36. Cesta I. triedy č. 79 v prieťahu časťou obce – Kolonia sa určuje vo funkčnej triede B2 kategórie MO 8/40 s odbočovacím a zaradovacím pruhom s obojstranným chodníkom o šírke min. 1,5m v rezervou pre cyklistický chodník 
37. Samostatná priemyselná ČOV pre výrobný areál v časti Kolonia. 
38. Trafostanica s prípojkou pre výrobný areál v časti Kolonia. 
Ostatné kapitoly sprievodnej správy a záväznej časti platného ÚPN – O Boťany sa týmito ZaD č.1 nemenia. 13 

GRAFICKÁ ČASŤ 

1 – širšie vzťahy m 1:50 000 
2 – komplexný návrh- katastrálne územia m 1:10 000 
3 – komplexný urbanistický návrh m 1: 2880 
4.-.verejnoprospešné stavby m 1:10 000 
6 – technická infraštruktúra m 1: 2880 
7.-.vyhodnotenie záberov PP m 1: 2880