SlovenskýSlovenskýEnglish

V O Ľ B A H L A V N É H O K O N T R O L Ó R A O B C E BOŤANY

 18.05.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Boťany v súlade s § 18a zák. č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení a na základe uznesenia, č. : 41/2022, zo dňa 17.05.2022, v y h l a s u j e, deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Boťany na termín 29.06.2022 o 16.30 hod., v zasadačke Obecného úradu Boťany, pričom voľba sa uskutoční v rámci programu zasadnutia OZ.

Zoznam aktualít: